archiválie

Archivní dokumenty a rukopisy

Citování archivních dokumentů a rukopisů norma neřeší.
Při citování archivních dokumentů postupujeme vždy od většího celku k menšímu: Název instituce (plný oficiální název archivu, muzea), značka/název fondu či sbírky, inventární číslo nebo signatura, číslo kartonu/knihy/složky/spisu, případně datum a místo vydání listin, název nebo stručný popis úředních knih a jejich časový rozsah, u rozsáhlejších materiálů číslo strany.

Název archivu. Název nebo značka fondu. Inventární číslo. Název nebo stručný popis. Datum a místo vytvoření dokumentu.

Které z údajů máte uvést, aby bylo možné pramen bezpečně dohledat, je dobré konzultovat s archivářem či správcem sbírky.

o         Národní archiv v Praze, Apelační soud, i. č. 276, fol. 96r‑99v.

o         Státní oblastní archiv v Plzni, Obchodní a živnostenská komora Plzeň, kart. 55, zpráva o průběhu plenární schůze OŽK z 20. 12. 1917.

o         Zemský archiv v Opavě – Státní okresní archiv Olomouc, fond Archiv města Olomouce, Listiny, inv. č. 1 z 13. října 1261, u Jihlavy.

o         Archivio Secreto Vaticano, Armadio XLIV, vol. 41, f. 177v‑178r

Příklady převzaty z pokynů pro autory sborníků Minulostí Západočeského kraje a Brno v minulosti a dnes a z návodu pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci.