DP

Kvalifikační práce (diplomové apod. práce)

Citování diplomových, disertačních a podobných prací norma neřeší. Citujeme je podle vzoru citace monografie. Místo nakladatelských údajů uvádíme místo a rok vytvoření práce.

Tvůrce. Název. Vedlejší názvy. Místo vytvoření, rok vytvoření. Rozsah. Druh práce. Název školy. Vedoucí práce nebo školitel.

o         HUBENÝ, Petr. Analýza vlastností protiskluzových zařízení. Plzeň, 2010. Diplomová práce. Západočeská univerzita. Fakulta elektrotechnická. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací. Vedoucí práce Jiří DANZER.

o         VARNUŠKA, Michal. Surface reconstruction of geometrical objects from scattered points. Plzeň, 2005. 115 s. Disertační práce. Západočeská univerzita. Fakulta aplikovaných věd. Školitel Ivana KOLINGEROVÁ.