zákony

Legislativní dokumenty

Citování zákonů a dalších legistalivních dokumentů norma neřeší.
Pro identifikaci legislativních dokumentů je důležité vypsat typ (zákon, vyhláška, nález…) číslo a rok uveřejnění ve sbírce zákonů, název dokumentu. Pokud se odkazujete na konkrétní část, uveďte paragraf a odstavec. (Pokud se nezabýváte mezinárodním právem, považuji za zcela nadbytečné, uvádět u všech citovaných zákonů Česko v roli autora).

o         Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Plná citace obsahuje i údaje o sbírce zákonů.

o         Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů. 22. 4. 1998. ISSN 1211‑1244.

Velmi užitečné jsou informace o citování legislativních dokumentů na Wikipedii heslo Šablona: Citace Sbírky zákonů http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ablona:Citace_Sb%C3%ADrky_z%C3%A1kon%C5%AF