diplomové práce

Kvalifikační práce (diplomové apod. práce)

Citování diplomových a pod. prací norma neřeší.

Tvůrce. Název. Vedlejší názvy. Místo vytvoření, rok vytvoření. Rozsah. Druh práce. Název školy. Vedoucí práce nebo školitel.

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

 

o         KOSCELNÍK, Petr. Analýza prostorových a formálních vlastností středověkých obléhacích táborů. Plzeň, 2010. Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Vedoucí práce Karel NOVÁČEK.

o         ŘEHOŘ, Jan. Teoretické a experimentální studium problematiky HSC obrábění ocelí vysoké pevnosti a tvrdosti. Plzeň, 2004. Disertační práce. Západočeská univerzita. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění.