normy

Normy apod.

Základními prvky citace normy, výzkumné zprávy a podobných dokumentů, vydávaných v řadách jsou název řady a číslo. Název řady lze uvádět obecně užívanou zkratkou.

o         ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.